Iskolagyűlés

Az iskolagyűlés olyan iskolai szintű megbeszélés, tanácskozás, amely a felmerülő problémák, kérdések, aktualitások közös, együttes megbeszélésére, megvitatására épül.

Célja a közösségépítés, az egymáshoz tartozás érzésének kialakítása, az egymásra figyelés kialakítása és fejlesztése. További fontos feladata még a tanulók és tanárok közötti rendszeres és egyenrangú kommunikáció megteremtése és gyakorlása, az együttműködés erősítése, a közös felelősségvállalás kialakítása, a gyermekek szociális készségeinek fejlesztése. Az iskolagyűlés teret ad a véleményformálás gyakorlásának, a javaslatok és ötletek megvitatásának és közös elfogadásának. Erősíti a tanulók egymással és tanáraival való kapcsolatait, biztonságérzetet ad a tanulóknak az iskolai közösséghez való tartozás területén.

Az iskolagyűlés hosszú távú célja a demokratikus iskola megteremtése, ahol a döntéshozó folyamatban az iskola minden tagja részt vehet, kezdeményezhet, előterjesztést vihet az iskolagyűlés elé, és ahol az iskolai közösség minden tagjának egyenrangú szerepe és felelőssége van a közösen meghozott döntések megvalósításában, szabályok betartásában.

Az iskolagyűlés szerepe a közösségi álláspontok megerősítése és elfogadása, döntések előkészítése vagy döntések meghozása, illetve az információk megosztása. Itt van helye az iskolai közösség egészét érintő bejelentések, időpontok, szabályok közlésének.

Az iskolagyűlésen megvitatott és közösen elfogadott döntéseket és szabályokat a faliújságra kihelyezve minden résztvevő – tanuló és tanár – aláírásával elfogadja és betartását onnantól kezdve magáénak vallja, megvalósítja.

Az iskolagyűlésen a részvétel kötelező, teljes körű.

Az iskolagyűlést az iskola igazgatója vagy megbízottja vezeti.

Az iskolagyűlés időpontja minden hónap első hétfője.

Az iskolagyűlés napirendi pontjainak kialakításához minden tanuló és tanár hozzájárulhat, javaslatot tehet.